HR43MkIII - nav station

Hallberg-Rassy 43 Mk III - Nav Station